Kontrolný výkaz a zmeny DPH 2014

07.01.2014 12:58

Kontrolný výkaz bude musieť platiteľ DPH doručiť daňovému úradu do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia. Ak ho opakovane nepodá, bude to dôvod zrušenia registrácie na daň.

Pokuty za chyby a nedostatky v kontrolnom výkaze sú vysoké - podnikateľovi hrozí sankcia 10 000 eur a v prípade opakovaných porušení povinností až 100 000 eur. Ak podnikateľ zistí nedostatky sám ešte pred uplynutím lehoty na podanie kontrolného výkazu, podá opravný výkaz a vyhne sa tak pokute.

Ak výkaz v stanovenej lehote nepodá, daňový úrad ho na to vyzve. Ak tak neurobí ani na výzvu daňového úradu, dostane pokutu.

Okrem návodu na vyplnenie výkazu (tu na stiahnutie) daniari zverejnili aj "schému xsd", pomocou ktorej zmeny prevedú spoločnosti do ekonomického účtovného softvéru. Ten umožní posielanie údajov priamo z počítača podnikateľa do elektronickej podateľne Finančného riaditeľstva.

Čo je vo výkaze

Samotný vzor výkazu v podstate kopíruje evidenciu dokladov, ktorú musia podnikatelia a firmy viesť zo zákona už teraz. Finančný úrad tak bude mať podrobný prehľad o transakciách v podniku a v nadväznosti na vzájomné porovnanie výkazníctva s obchodnými partnermi konkrétneho podnikateľa si dokáže doklady spárovať.

Kto a kedy ho podáva

Kontrolný výkaz bude musieť podať od januára každý platiteľ dane za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré musí podať daňové priznanie, a to do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia. To znamená, že nie všetci platitelia dane podávajú výkaz rovnako. Ak napríklad podnikateľ podáva daňové priznanie za marec 2014 alebo 1. štvrťrok 2014 do 16. apríla, v ten istý deň, to je 16. apríla, podá aj výkaz.

Platiteľ dane je povinný podať kontrolný výkaz v zákonom ustanovenej lehote aj v prípade, ak bude údaje posielať postupne (v dávkach). V takomto prípade musí byť doručená posledná "dávka" najneskôr posledný deň lehoty na podanie výkazu.

Kontrolný výkaz môže byť podaný len elektronicky. Musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom. Ak má podnikateľ so správcom dane uzavretú písomnú dohodu o elektronickom doručovaní, nemusí mať elektronický podpis.

Kontrolný výkaz sa podáva vo formáte XML, ktorého opis dátového rozhrania je zverejnený na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR.

Je ho možné vyplniť v aplikácii Finančného riaditeľstva SR s názvom eDane alebo na portáli Finančnej správy a následne je možné ho odoslať do elektronickej podateľne Finančného riaditeľstva SR. Výkaz bude možno tiež poslať z účtovného softvéru platiteľa dane alebo jeho zástupcu priamo a automaticky do elektronickej podateľne Finančného riaditeľstva SR.

Podanie dodatočného daňového priznania nie vždy automaticky so sebou nesie povinnosť podať aj dodatočný kontrolný výkaz. Ak sa napríklad podáva dodatočné daňové priznanie kvôli chybe zistenej v súvislosti s dodaním tovaru do iného členského štátu, platiteľ dane nie je povinný podať dodatočný kontrolný výkaz.

Najdôležitejšie zmeny pre podnikateľov

 1. Nový kontrolný výkaz - spolu s daňovým priznaním k DPH budú platitelia DPH povinní zaslať kontrolný výkaz. Ide o podrobný výkaz, obsahujúci údaje, ktoré vstupujú do samotného daňového priznania - čísla faktúr, sumy, údaje o partnerovi.

  Podnikatelia - a najmä ich účtovníci - dúfajú, že s vyhotovením nového výkazu im pomôžu účtovné softvéry, no obávajú sa možných komplikácií zo strany daňového úradu pri kontrole výkazu: každý nesprávny údaj bude totiž potrebné do 5 pracovných dní vysvetliť alebo odstrániť, v opačnom prípade hrozia podnikateľovi vysoké sankcie.

  V konečnom dôsledku tento nástroj na obmedzenie praktík podvodníkov opäť o čosi skomplikuje život najmä čestným podnikateľom - podobne ako povinné mesačné zdaňovacie obdobie či skladanie zábezpeky pri registrácii platné už od roku 2012.

  Kontrolný výkaz bude možné podávať len elektronicky do podateľne Finančného riaditeľstva prostredníctvom aplikácie eDane, v ktorej sa kontrolný výkaz aj vyplní, alebo prostredníctvom portálu Finančnej správy. Kontrolný výkaz bude môcť byť odoslaný do elektronickej podateľne Finančného riaditeľstva SR aj priamo z účtovného softvéru.

  Platitelia DPH, ktorí evidujú tržby v elektronickej registračnej pokladnici, nebudú musieť do kontrolného výkazu uvádzať každý doklad z pokladnice. Pre účely kontrolného výkazu budú postačujúce informácie o obratoch evidovaných v pokladnici.
 2. Súhrnný výkaz - súhrnný výkaz sa v súčasnosti podáva do 20. dňa po skončení daného obdobia, po novom sa bude podávať do 25. dňa po skončení štvrťroka, respektíve mesiaca. To je v rovnakom termíne ako daňové priznanie k DPH či novozavedený kontrolný výkaz.
 3. Vypadáva registrácia pre DPH na základe zmluvy o združení - za platiteľa DPH sa už nebude musieť povinne zaregistrovať firma, ktorá podniká v rámci zmluvy o združení a spoločný obrat (firiem v združení a združenia ako takého spolu) presiahol hranicu pre povinnú registráciu. Rovnako už nebude povinná registrovať sa firma, ktorá uzavrie zmluvy o združení s firmou, ktorá je platiteľom DPH. Podľa znenia novely prestáva dokonca od 1.1. 2014 existovať registrácia súčasných združení - t.j. posledné daňové priznanie či súhrnný výkaz podajú za december či 4. štvrťrok 2013.
 4. Spresnenie zrušenia registrácie - bude sa týkať firiem, ktoré nie sú platiteľmi DPH, no pre DPH sú registrované z iného titulu (registrácia v zmysle § 7 a § 7a zákona o DPH). Zrušenie tohto typu registrácie v súčasnosti zákon neupravuje, po novom však bude: registrovaní podnikatelia budú povinní požiadať o zrušenie registrácie, ak skončia podnikanie v SR.
 5. Rozšírenie povinnosti skladať zábezpeku - bude sa týkať aj iných typov registrácie či niektorých zahraničných firiem. V súčasnosti sa môže zábezpeke vyhnúť napríklad firma, ktorá sa stane platiteľom DPH zo zákona, t.j. bez podania žiadosti.

  Ide najmä o situáciu, keď firma kúpi inú na základe zmluvy o predaji podniku. V praxi sa táto môže použiť napríklad pri prechode živnostníka na eseročku a prevedení majetku a záväzkov zo živnosti na eseročku toho istého podnikateľa. Prípadne sa platiteľom DPH stáva právny nástupca inej firmy - platiteľa DPH, ktorá zanikla bez likvidácie a rovnako sa postupuje aj pri dodaní stavby, stavebného pozemku či prijatí preddavku na túto dodávku.

  Vláda týmto vlastne zapcháva túto dieru a po novom budú - v prípade, ak spĺňajú podmienky (teda dlhy prípadne nevykonávanie ekonomickej činnosti) - zábezpeku skladať aj firmy registrované týmto spôsobom.

  Rovnako sa povinnosť zloženia zábezpeky rozšíri aj na zahraničné firmy registrované pre DPH, ktoré zo zákona automaticky získajú (napríklad presunom sídla alebo zriadením prevádzkarne v SR ) registráciu za slovenského platiteľa DPH.

  Povinnosť zložiť zábezpeku sa rozširuje aj na prípad, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorej spoločníkom je právnická osoba, ktorá má nedoplatky DPH 1 000 eur a viac, ktoré ku dňu podania žiadosti o registráciu pre daň neboli zaplatené, alebo ktorej bola zrušená registrácia pre daň z dôvodu napríklad opakovaného nepodávania daňového priznania, opakovaného neplatenia vlastnej daňovej povinnosti, opakovanej "nezastihnuteľnosti".
 6. Samozdanenie dovozu tovaru - odložila sa účinnosť opatrenia týkajúca sa samozdanenia dovozu tovaru z tretích štátov platiteľom dane z 1. januára 2014 na 1. január 2017.

 

Autor: TREND.sk

Zdroj: https://podnikanie.etrend.sk/podnikanie-firemne-financie/ako-vyplnit-kontrolny-vykaz-navod-uz-je-na-svete-a-ma-az-17-stran.html

https://podnikanie.etrend.sk/podnikanie-firemne-financie/kontrolny-vykaz-dph-je-tu-viete-co-vam-prinesie.html